Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Adam Lipiński
Adam Lipiński

Adam Lipiński był wieloletnim działaczem opozycji antykomunistycznej i "Solidarności" oraz wydawcą prasy podziemnej w PRL. Po 1989 r. był posłem, a także założycielem, redaktorem, a następnie wydawcą wychodzącego w Warszawie tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”. Koordynował kilkukrotne wyjazdy obserwatorów na wybory na Ukrainie, m.in. organizował najliczniejszą grupę obserwatorów w trakcie tzw. pomarańczowej rewolucji. W swojej karierze był także organizatorem projektów medialnych skierowanych na Białoruś (m.in. Radia Racja i telewizji Bielsat) i współautorem ustawy o Karcie Polaka nadającej specjalne uprawnienia Polakom mieszkającym na Wschodzie, poza granicami kraju. Organizował także akcję zbierania podpisów w polskim parlamencie w obronie więźniów politycznych na Kubie.

Do zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania należy przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie wdrażania programu, koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich. Odpowiada on również za przeciwdziałanie dyskryminacji oraz realizację zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

 

Kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego