Zaproszenie do składania ofert na organizację seminarium w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

19 Czerwca 2018
Zapraszamy wykonawców do składania ofert na załączonym formularzu do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 16:15 na realizację zamówienia pn. Organizacja spotkania w formie seminarium w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”.

Zapraszamy do złożenia oferty, dotyczącej realizacji zamówienia pn. Organizacja spotkania w formie seminarium w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferty należy przesyłać zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zostanie poproszony o złożenie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wersji papierowej dokumentów.

 

Informacje dodatkowe:

1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.);

2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
  • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

 

 

Wyjaśnienia dotyczące szacunkowej ceny wykonania przedmiotu zamówienia pn. Organizacja spotkania w formie seminarium w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”