NABÓR KANDYDATÓW ZE STRONY POZARZĄDOWEJ NA CZŁONKÓW RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO VI KADENCJI

07 Czerwca 2018
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego informuje o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.) na członków VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

  • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
  • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.rdpp [at] kprm.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na Członków RDPP VI kadencji.
  • wersję papierową na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na Członków RDPP VI kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników w postaci publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do KPRM).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie VI kadencji RDPP.

ZGŁOSZENIE w wersji edytowalnej dostępne jest na stronie BIP KPRM w zakładce Rada Działalności Pożytku Publicznego / Ogłoszenia.