3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03 Grudnia 2017
Logotyp Organizacji Narodów Zjednoczonych
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992).

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

W ramach Narodów Zjednoczonych działa Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, a w dniu 13 grudnia 2006 r., rezolucją 61/106, Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Konwencja ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa - czyli pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, zgodnego z zasadą równego traktowania i równych szans. Polska podpisała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w dniu 30 marca 2007 r.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 mln osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 10 proc. populacji.

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.