V Europejski Szczyt Równości w Poznaniu

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Komisja Europejska zorganizowały w dn. 14-15 listopada 2011 roku w Poznaniu V Europejski Szczyt Równości.

Celem corocznego Europejskiego Szczytu Równości było promowanie równości w Unii Europejskiej, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, w celu znalezienia skutecznych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji.

W Szczycie Równości udział wzięli główni partnerzy zainteresowani walką z dyskryminacją i promocją równości w Europie. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Instytucji Europejskich, Państw Członkowskich, państw kandydujących, państw EOG i EFTA, organów ds. równości, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych.

 

Temat

Tematem V Europejskiego Szczytu Równości było „Promowanie Równości na Szczeblu Lokalnym i Regionalnym”.

Szczebel lokalny i regionalny to szczeble kluczowe w zakresie walki z dyskryminacją i promowaniem równości. To na tych szczeblach wdrażana jest polityka i programy krajowe. To na tych szczeblach społeczności doświadczające nierówności organizują się w sprzeciwie wobec swojego położenia i dają wyraz swoim potrzebom. To na tych szczeblach zakorzeniają się i rozwijają idee rozwoju i zmian społecznych.

Temat promowania równości na szczeblu lokalnym i regionalnym włącza w europejską debatę o działaniach na rzecz równości szereg nowych partnerów, w tym władze lokalne i regionalne, lokalne sieci małych przedsiębiorstw i popularne organizacje pozarządowe.

Temat ten nadaje debacie nowy i ożywczy kierunek, którego potencjał nie był do tej pory wystarczająco wykorzystywany. W jaki sposób regionalne strategie rozwoju mogą najskuteczniej działać na rzecz równości? Jakie partnerstwa na rzecz równości mogą powstać na szczeblu regionalnym i lokalnym? Jak fundusze Europejskie mogą poprawić sytuację grup, które na tych szczeblach nie są równo traktowane?

 

Cel

V Szczytowi Równości przyświecały następujące cele:

  1. Realizacja na szczeblu lokalnym i regionalnym polityki i praktyk, które promują równość i zwalczają wszystkie rodzaje dyskryminacji wymienione w Artykule 19 Traktatu Lizbońskiego.
  2. Identyfikacja narzędzi i mechanizmów, które skutecznie promują równość i zwalczają dyskryminację na szczeblu lokalnym i regionalnym.
  3. Ustalenie działań, jakie mogliby podjąć partnerzy, aby lepiej promować równość i zwalczać dyskryminację na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Warsztaty

Warsztat I - Równość jako czynnik rozwoju regionalnego
Warsztat II - Wzmocnienie partnerstwa lokalnego i regionalnego
Warsztat III - Efektywne wykorzystanie środków unijnych na szczeblu lokalnym i regionalnym do celów związanych z realizacją polityki niedyskryminacji mniejszości, w tym społeczności romskiej
 

Uczestnicy

Na V Europejski Szczyt Równości przybyło ok. 250 oficjalnych przedstawicieli delegacji Państw Członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących, państw EOG, organizacji międzynarodowych, pracowników wyższego szczebla europejskich organizacji pozarządowych, partnerów społecznych (pracodawcy i związki zawodowe), organów równości i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Pliki do pobrania: