Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

projekt z dnia 13.12.2016 r.

USTAWA

z dnia ……………………………..2016 r.

o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego[1])

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zadania i organizację Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwanego dalej „Narodowym Centrum”.

2. Narodowe Centrum jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948).

Art. 2. 1. Narodowe Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) powołaną do realizacji zadań z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Siedzibą Narodowego Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, nadaje Narodowemu Centrum statut, w którym określa:

1)     szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Narodowego Centrum;

2)     wartość majątku, powyżej której rozporządzanie nim przez Prezesa Narodowego Centrum wymaga zgody Rady Narodowego Centrum

– mając na uwadze sprawne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi.

Art. 3. 1. Nadzór nad Narodowym Centrum sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Czynności związane z nadzorem nad Narodowym Centrum, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, powołany na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, w zakresie określonym przez ustawę.

Rozdział 2

Organy i organizacja Narodowego Centrum

Art. 4. Organami Narodowego Centrum są:

1)     Prezes Narodowego Centrum;

2)     Rada Narodowego Centrum.

Art. 5. 1. Prezes Narodowego Centrum jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję, spośród osób, które:

1)     posiadają obywatelstwo polskie;

2)     korzystają z pełni praw publicznych;

3)     posiadają wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne;

4)     posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie działalności pożytku publicznego
i wolontariatu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze obywatelskim;

5)     nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     cieszą się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

7)     posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w zakresie działalności Narodowego Centrum.

2. Prezes Narodowego Centrum pełni obowiązki do dnia powołania swego następcy.

Art. 6. 1. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Narodowego Centrum przed upływem kadencji w przypadku:

1)     zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 5;

2)     rezygnacji ze stanowiska;

3)     utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;

4)     działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności, gospodarności i celowości;

5)     niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 8 ust. 6;

6)     niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego lub jego nieprzedstawienia
w terminie określonym w art. 8 ust. 7.

2. Kadencja Prezesa Narodowego Centrum wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.

3. W razie wygaśnięcia kadencji Prezesa Narodowego Centrum do czasu powołania nowego Prezesa Narodowego Centrum, jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa Narodowego Centrum wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7. 1. Zastępców Prezesa Narodowego Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Narodowego Centrum. Zastępcą Prezesa Narodowego Centrum może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 1.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Narodowego Centrum, odwołuje zastępców Prezesa Narodowego Centrum.

Art. 8. 1. Prezes Narodowego Centrum kieruje działalnością Narodowego Centrum, w szczególności podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Narodowego Centrum.

2. Prezes Narodowego Centrum przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Pełnomocnikowi do dnia 30 września każdego roku projekt rocznego planu działalności Narodowego Centrum na rok kolejny, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Narodowego Centrum.

3. Prezes Narodowego Centrum jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Narodowego Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Prezes Narodowego Centrum jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Narodowego Centrum oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Narodowego Centrum.

5. Prezes Narodowego Centrum przygotowuje:

1)     projekt rocznego planu finansowego Narodowego Centrum;

2)     projekt rocznego planu działalności Narodowego Centrum;

3)     okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji programów Narodowego Centrum;

4)     roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum;

5)     roczne sprawozdania finansowe Narodowego Centrum.

6. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Prezes Narodowego Centrum przedstawia Pełnomocnikowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum za rok poprzedni, obejmujące w szczególności informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Narodowego Centrum. Do sprawozdania dołącza się opinię Rady Narodowego Centrum.

7. W terminie do dnia 31 marca roku, następującego po roku obrotowym, Prezes Narodowego Centrum przedstawia Pełnomocnikowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące w szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie poszczególnych zadań Narodowego Centrum, wraz z opinią Rady Narodowego Centrum oraz podmiotu, o którym mowa w art. 38 ust. 1.

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory i niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum, tak aby umożliwiały weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji oraz zapewniły pełną informację o przychodach i wydatkach Narodowego Centrum oraz ich przejrzystości.

Art. 9. 1. W skład Rady Narodowego Centrum wchodzi:

1)     członek wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     3 członków wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów;

3)     członek wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4)     2 członków reprezentujących organizacje pozarządowe, wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

2. Członkiem Rady Narodowego Centrum może być osoba, która:

1)     korzysta z pełni praw publicznych;

2)     cieszy się nieposzlakowaną opinią;

3)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Art. 10. 1. Członka Rady Narodowego Centrum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członków Rady Narodowego Centrum, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Członka Rady Narodowego Centrum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 powołuje
i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Członków Rady Narodowego Centrum, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Kadencja Rady Narodowego Centrum trwa 5 lat.

6. Członka Rady Narodowego Centrum odwołuje się w przypadku:

1)     złożenia rezygnacji;

2)     utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3)     niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;

4)     zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 1 i 3.

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Narodowego Centrum organ, który go powołał, niezwłocznie powołuje inną osobę na jego miejsce.

8. Osoba powołana w trybie określonym w ust. 7 sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady Narodowego Centrum.

Art. 11. 1. Pracami Rady Narodowego Centrum kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Narodowego Centrum spośród jej członków zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 4 członków.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Narodowego Centrum w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Narodowego Centrum, na wniosek co najmniej 2 członków Rady Narodowego Centrum lub na wniosek Pełnomocnika, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Z posiedzenia Rady Narodowego Centrum sporządza się protokół zawierający listę uczestników posiedzenia oraz przebieg obrad. Kopię zatwierdzonego protokołu Przewodniczący przekazuje Pełnomocnikowi w terminie 2 tygodni od dnia posiedzenia.

5. Rada Narodowego Centrum wydaje opinie w drodze uchwał, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Rady.

6. Szczegółowy tryb działania Rady Narodowego Centrum oraz tryb wyboru Przewodniczącego określa regulamin ustanowiony przez Radę Narodowego Centrum.

7. Członkowi Rady Narodowego Centrum przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania oraz podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Narodowego Centrum
na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

8. Członkowi Rady Narodowego Centrum nie przysługuje wynagrodzenie za udział
w jej pracach.

Art. 12. 1. Rada wyraża opinie w sprawach:

1)     projektu rocznego planu finansowego Narodowego Centrum;

2)     projektu rocznego planu działalności Narodowego Centrum;

3)     okresowego i końcowego sprawozdania z programów Narodowego Centrum;

4)     rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum;

5)     rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum;

6)     realizacji innych zadań Narodowego Centrum;

7)     zmian dokonywanych w rocznym planie finansowych oraz rocznym planie działalności Narodowego Centrum.

2. Rada Narodowego Centrum, w celu wykonania swoich zadań, ma prawo wglądu
do dokumentów Narodowego Centrum i może żądać niezbędnych informacji od Prezesa Narodowego Centrum.

Art. 13. 1. Wynagrodzenie dla Prezesa Narodowego Centrum i zastępców Prezesa Narodowego Centrum przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202).

2. Zasady wynagradzania i nagradzania pracowników Narodowego Centrum określa regulamin wynagradzania, ustalony przez Prezesa Narodowego Centrum za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

3. Ustalając regulamin, o którym mowa w ust. 2, Prezes Narodowego Centrum uwzględnia organizację Narodowego Centrum, konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Narodowego Centrum oraz kwalifikacje pracowników niezbędne do wykonywania tych zadań.

Art. 14. 1. Przy zatrudnianiu pracowników Narodowego Centrum, w tym kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców, stosuje się procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie podmiotowej Narodowego Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Centrum.

Art. 15. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 16. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie podmiotowej Narodowego Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 17. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 16, niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 2.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579).

Art. 18. 1. Z przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska pracy w Narodowym Centrum sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1)     określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;

2)     liczbę kandydatów;

3)     imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze;

4)     informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)     uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 19. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)     określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;

2)     imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 17 ust. 2 albo informację o niezatrudnieniu żadnego kandydata;

3)     uzasadnienie dokonanego wyboru.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, upowszechnia się w sposób, o którym mowa
w art. 14 ust. 2.

Art. 20. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w terminie do
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród kandydatów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3. Informację
o zatrudnieniu tej osoby zamieszcza się zgodnie z przepisami art. 19.

Art. 21. W Narodowym Centrum nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa
do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 22. 1. Sposób działania Narodowego Centrum określa regulamin ustanawiany przez Prezesa Narodowego Centrum.

2. Do pracowników Narodowego Centrum stosuje się ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Rozdział 3

Zadania Narodowego Centrum oraz kompetencje nadzorcze Pełnomocnika

Art. 23. 1. Narodowe Centrum zarządza programami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w trybie określonym w rozdziale 4 oraz finansuje lub współfinansuje
te programy.

2. Programy określone w ust. 1 ustanawiane są w drodze uchwały Rady Ministrów.

3. Programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego są finansowane ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej, zgodnie z rocznym planem finansowym,
o którym mowa w art. 34 ust. 1.

4. Narodowe Centrum może, za zgodą Pełnomocnika, realizować inne niż określone
w ust. 1 programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zadania, o których mowa
w art. 24, finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

Art. 24. 1. Do zadań Narodowego Centrum należą działania na rzecz budowy wspólnoty obywatelskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie instytucjonalnej sprawności zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności, wpływ na ich profesjonalizm działania przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru i zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

2. Do zadań Narodowego Centrum należy wspieranie pozyskiwania przez organizacje pozarządowe oraz inne zorganizowane formy społeczeństwa obywatelskiego środków pozabudżetowych na działalność, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

3. Narodowe Centrum wspiera rozwój kadr organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy.

4. Do zadań Narodowego Centrum należy także:

1)     wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji;

2)     wspieranie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych
i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;

3)     wzmocnienie potencjału sektora obywatelskiego;

4)     promocja i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich;

5)     edukacja obywatelska i kształtowanie postaw obywatelskich oraz wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w realizację zadań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej;

6)     zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;

7)     wspieranie ekonomii społecznej;

8)     udział w realizacji międzynarodowych programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;

9)     prowadzenie i wspieranie programów badań dotyczących społeczeństwa obywatelskiego;

10)   upowszechnianie informacji w środowisku organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego o planowanych i ogłaszanych konkursach;

11)   popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań oraz prowadzenie repozytorium modelowych przedsięwzięć, dobrych praktyk, rezultatów i produktów wypracowanych w ramach programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

12)   realizacja innych zadań zlecanych przez Pełnomocnika, przy jednoczesnym zapewnieniu na ich realizację środków finansowych, o których mowa w art. 33 ust. 3.

5. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-4, Narodowe Centrum może współpracować z podmiotami zagranicznymi i krajowymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą Pełnomocnika, wspólnik, udziałowiec
lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

6. Narodowe Centrum może, za zgodą Pełnomocnika, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1-4, wyłonionym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Narodowe Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948).

8. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Narodowe Centrum może wykonywać również inne zadania niż wskazane w ust. 1-4.

Art. 25. 1. Narodowe Centrum prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz innych zadań Narodowego Centrum, a także ocenę ich wpływu na rozwój demokracji, aktywności obywatelskiej, wzrostu kapitału społecznego oraz rozwoju potencjału społecznego i ekonomicznego sektora obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prezes Narodowego Centrum przedstawia Pełnomocnikowi, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, informację o wynikach ewaluacji zadań realizowanych w roku ubiegłym.

3. Narodowe Centrum może zlecać przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznym podmiotom, wybranym w drodze otwartego konkursu.

Art. 26. W ramach wykonywanych czynności związanych z nadzorem Pełnomocnik
w szczególności:

1)     sprawuje kontrolę nad Narodowym Centrum i powołuje w tym celu własne zespoły kontrolne;

2)     zatwierdza roczny plan działalności Narodowego Centrum;

3)     zatwierdza roczny plan finansowy Narodowego Centrum;

4)     zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Centrum;

5)     przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Narodowego Centrum wraz z informacją o wynikach ewaluacji, o której mowa w art. 25 ust. 2;

6)     przyjmuje okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji innych zadań Narodowego Centrum oraz podejmuje decyzje w sprawie kontynuacji ich finansowania.

Rozdział 4

Tryb realizacji zadań Narodowego Centrum

Art. 27. Ilekroć w rozdziale jest mowa o projekcie należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego lub innego zadania Narodowego Centrum, o określonej wartości finansowej, prowadzone
w ustalonych ramach czasowych, na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie w całości lub w części działań nim objętych, zawieranej między wykonawcą projektu a Narodowym Centrum.

Art. 28. 1. Realizacja zadań Narodowego Centrum obejmuje w szczególności:

1)     określanie zakresów tematycznych projektów, terminów i warunków ich wykonania;

2)     ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów;

3)     ocenę i wybór wniosków na wykonanie projektów, zwanych dalej „wnioskami”;

4)     zawieranie umów na wykonanie projektów i ich finansowanie;

5)     nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

2. Prezes Narodowego Centrum określa i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Narodowego Centrum zakresy tematyczne, terminy i warunki realizacji projektów w ramach realizacji zadań i programów Narodowego Centrum.

3. Narodowe Centrum może realizować zadania w innym trybie, od określonego
w niniejszym rozdziale,  jeżeli wymaga tego specyfika zadania.

Art. 29. 1. Wybór wykonawców projektów następuje w drodze konkursu. Prezes Narodowego Centrum ogłasza konkurs oraz ustala regulamin konkursu zawierający szczegółowe warunki jego przeprowadzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się na stronie podmiotowej Narodowego Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia się
w siedzibie Narodowego Centrum. Termin składania zgłoszeń określony w ogłoszeniu nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

3. Oceny wniosków dokonują eksperci, o których mowa w art. 30 ust. 1. Pozytywna ocena wniosku jest podstawą do przyznania przez Narodowe Centrum środków finansowych na wykonanie projektu.

4. Przy ocenie wniosków złożonych w konkursie bierze się w szczególności pod uwagę:

1)     adekwatność projektu w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację;

2)     jakość planu projektu i jego realizacji;

3)     potencjalny wpływ projektu na jego uczestników, organizacje zaangażowane w jego realizację oraz inne podmioty będące interesariuszami działań objętych projektem
oraz stosowność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących lub poza nimi;

4)     możliwość realizacji projektu w grupie partnerskiej, z uwzględnieniem doświadczenia jej członków oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.

5. Kryteria oceny wniosków złożonych w konkursie obejmują również:

1)     trwałość projektu;

2)     innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu;

3)     zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem.

6. Prezes Narodowego Centrum może w regulaminie konkursu rozszerzyć katalog,
o którym mowa w ust. 4 i 5, o dodatkowe kryteria oceny wniosków.

7. Na podstawie oceny wniosków, o której mowa w ust. 3, sporządzana jest lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji.

8. Rada Narodowego Centrum przyznaje dotacje na wykonanie i finansowanie projektów, na podstawie listy wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji, o której mowa w ust. 7.

9. Od dokonanej oceny wniosku, w przypadku naruszenia procedury konkursowej
lub innych naruszeń formalno-prawnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie
do Pełnomocnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia oceny, o której mowa w ust. 3.

10. Pełnomocnik wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.

11. Na decyzję Pełnomocnika przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

12. Złożenie skargi, o której mowa w ust. 11 nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Art. 30. 1. W zakresie realizacji zadań Narodowego Centrum Prezes Narodowego Centrum wyznacza ekspertów spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki mających doświadczenie w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym ekspertów zagranicznych. Do czynności związanych z wyznaczeniem ekspertów nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.[2])).

2. Zadania eksperta oraz warunki ich wykonania, w tym wysokość wynagrodzenia, określa Prezes Narodowego Centrum w umowie zawieranej z ekspertem.

3. Prezes Narodowego Centrum wyłącza eksperta z oceniania wniosków, w sytuacji stwierdzenia zagrożenia potencjalnym konfliktem interesów, a w szczególności pozostawania eksperta z wnioskodawcą w:

1)     związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;

2)     takim stosunku prawnym, że skutki związane z przedstawioną oceną wniosku mogą mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

3)     stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności eksperta;

4)     stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku podlegającego ocenie, o której  mowa w art. 29 ust. 3.

4. Prezes Narodowego Centrum wyłącza eksperta z oceniania wniosków w sytuacji uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania, stwierdzonego również na podstawie okoliczności określonych w ust. 3.

5. Ocena przygotowana przez eksperta w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 nie jest brana pod uwagę z chwilą wyłączenia eksperta.

6. Prezes Narodowego Centrum może zlecić przeprowadzenie zewnętrznego audytu
w zakresie prawidłowości i rzetelności wykonywania zadań przez ekspertów.

Art. 31. 1. W konkursie na wykonanie projektów mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Krajowe i zagraniczne jednostki organizacyjne, inne niż wymienione w ust. 1, mogą uczestniczyć w wykonywaniu projektów tylko we współpracy z jednostkami wymienionymi w  ust. 1.

Art. 32. 1. Prezes Narodowego Centrum zawiera z wybranym w drodze konkursu wykonawcą projektu umowę o wykonanie i finansowanie projektu.

2. W umowie określa się zakres tematyczny projektu i warunki jego wykonania, w szczególności:

1)     zamierzone rezultaty projektu;

2)     wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Narodowe Centrum;

3)     termin wykonania projektu;

4)     sposób i tryb sprawowania przez Narodowe Centrum nadzoru nad wykonaniem projektu;

5)     sposób finansowego rozliczenia projektu;

6)     sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej wykonania projektu.

3. Prezes Narodowego Centrum może zarządzić w szczególności:

1)     okresową kontrolę zgodności wykonania projektu z warunkami określonymi w umowie;

2)     wstrzymanie finansowania projektu w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową.

4. Końcowa ocena merytoryczna wykonania projektu obejmuje kontrolę zgodności wykonania projektu z warunkami określonymi w umowie.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Narodowego Centrum

Art. 33. 1. Przychodami Narodowego Centrum są środki finansowe otrzymywane
w  formie:

1)     dotacji celowej na realizację programów i zadań, o których mowa w art. 23 i art. 24, przekazywanej na wniosek Prezesa Narodowego Centrum;

2)     dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania programami
i zadaniami, realizowanymi przez Narodowe Centrum zadaniami, o których mowa
w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów, o których mowa w art. 30 ust. 1;

3)     dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

2. Prezes Rady Ministrów może podjąć decyzję o zwiększeniu dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku udokumentowania znacznego zaangażowania podmiotów w finansowanie zadań, o których mowa w art. 24.

3. Przychodami Narodowego Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, a w szczególności z:

1)     budżetu Unii Europejskiej;

2)     programów międzynarodowych;

3)     odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Narodowego Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

4)     zapisów i darowizn.

Art. 34. 1. Narodowe Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową
na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Prezes Narodowego Centrum przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Narodowego Centrum oraz zatwierdzeniu przez Pełnomocnika, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczny plan finansowy Narodowego Centrum i plan finansowy w układzie zadaniowym na dany rok obrotowy oraz na 2 kolejne lata, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej.

3. Podstawę gospodarki finansowej Narodowego Centrum w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia przez Pełnomocnika rocznego planu finansowego Narodowego Centrum stanowi projekt tego planu pozytywnie zaopiniowany przez Radę Narodowego Centrum.

4. Zmian planu finansowego Narodowego Centrum dokonuje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 35. Roczny plan finansowy Narodowego Centrum obejmuje w szczególności:

1)     przychody własne Narodowego Centrum;

2)     dotacje z prowadzonej działalności;

3)     zestawienie kosztów:

a)     funkcjonowania Narodowego Centrum, według ich rodzajów,

b)     realizacji zadań określonych w ustawie:

–     kosztów realizacji tych zadań przez inne podmioty,

–     wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

–     płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań,

–     zakupu towarów i usług;

4)     wynik finansowy;

5)     środki na wydatki majątkowe;

6)     środki przyznane innym podmiotom;

7)     stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

8)     stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Art. 36. 1. Realizacja poszczególnych tytułów wydatków jest dokonywana w granicach kwot ustalonych w planie finansowym.

2. Zwiększenie wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach oraz zwiększenie zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnych 3 latach może nastąpić wyłącznie
po zatwierdzeniu zmiany planu finansowego.

Art. 37. 1. Narodowe Centrum tworzy następujące fundusze:

1)     fundusz statutowy;

2)     fundusze określone w odrębnych ustawach.

2. Fundusz statutowy Narodowego Centrum odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Narodowego Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.

3. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Narodowego Centrum.

4. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość pokrycia straty netto Narodowego Centrum.

Art. 38. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Centrum podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

2. Prezes Rady Ministrów dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 39. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)
w art. 12 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948).”.

Art. 40. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 31 w ust. 1 uchyla się pkt 9 i 10;

2)     w art. 33a w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17
w brzmieniu:

„17)  Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w ustawie z dnia ………… 2016 r. o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. .... poz....) jest instytucją właściwą w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.”;

2)     w art. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8)    Prezesie Narodowego Centrum – rozumie się przez to Prezesa Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia ………… 2016 r. o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.”;

3)     art. 5c otrzymuje brzmienie:

„Art. 5c. Minister, po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”, może w zakresie swojej właściwości opracować resortowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy, w szczególności
w trybie, o którym mowa w art. 11.”;

4)     użyte w art. 10a w ust. 6 i w art. 23 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy
„w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego”;

5)     użyte w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19a w ust. 7d, w art. 23 w ust. 8, w art. 27ab w ust. 6, w art. 27c w ust. 3, w art. 28 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1, 2 i 4,
w art. 33 w ust. 1, w art. 33b, w art. 35 w ust. 1, w art. 36 w ust. 2 i 3, w art. 37, w art. 40 oraz w art. 40a w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Rady Ministrów”;

6)     użyte w art. 22 w ust. 6, w ust. 7 w pkt 1, w ust. 8 i 9, w art. 22a w ust. 1 w pkt 2 w lit. a, w art. 27 w ust. 2a, w art. 27a w ust. 2, 6 i 7, w art. 27aa w ust. 4 i 5, w art. 27ab w ust. 2, w art. 33 w ust. 2 i 3, w art. 33a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 4 oraz w art. 33aa w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Narodowego Centrum”;

7)     użyte w art. 23 w ust. 2c, 6-6c, w art. 27a w ust. 3 w pkt 1 i w art. 33a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „podmiotowej Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej”;

8)     w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Narodowego Centrum zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, informację dotyczącą
w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.”;

9)     w art. 27a:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Narodowego Centrum prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz
na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.”,

b)     ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego
do spraw finansów publicznych oraz Ministra Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, między Prezesem Narodowego Centrum a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem
i prowadzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom pożytku publicznego środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”;

10)   w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów może powierzyć przeprowadzenie kontroli:

1)     ministrowi właściwemu ze względu na przedmiot działalności organizacji pożytku publicznego;

2)     wojewodzie;

3)     Prezesowi Narodowego Centrum.”;

11)   użyte w art. 39 w ust. 1 i 3 wyrazy „z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”;

12)   art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.”;

13)   w dziale II po rozdziale 6 dodaje się rozdział 7 w brzmieniu:

„Rozdział 7

Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz pełnomocnicy wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Art. 41k. 1. Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

2. Pełnomocnik  podlega Prezesowi Rady Ministrów.

3. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 41l. 1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

2)     przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, innych rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania;

3)     koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej
z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich;

4)     wykonywanie innych zadań wskazanych w ustawie z dnia ………. 2016 r.
o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

2. Do zadań Pełnomocnika należy także:

1)     współpraca w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi
i zagranicznymi;

2)     współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3)     przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

– w porozumieniu z właściwymi ministrami.

3. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania,
w tym programy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do rozpatrzenia
przez Radę Ministrów.

4. Pełnomocnik może przystępować do programów lub projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także realizować te programy lub projekty.

Art. 41m. Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, w terminie
do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające  informacje o prowadzonej działalności w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Art. 41n. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525
i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1948) nie stosuje się.

Art. 41o. Do zadań pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego należy:

1)     monitorowanie wdrażania narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b ust. 1;

2)     koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 i 1948)wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 4 w pkt 59 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 60 w brzmieniu:

„60)  Prezes Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.”;

2)     w art. 8 w pkt 55 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 56 w brzmieniu:

„56)  pkt 60 – Prezes Rady Ministrów.”.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 43. Do postępowań w sprawach wszczętych a niezakończonych ostatecznie przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 41,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 44. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2026 będących skutkiem finansowania wyniesie 37.500.000 zł, z tym że w roku:

1)     2017 – 3.500.000 zł;

2)     2018 – 3.600.000 zł;

3)     2019 – 3.600.000 zł;

4)     2020 – 3.700.000 zł;

5)     2021 – 3.700.000 zł;

6)     2022 – 3.800.000 zł;

7)     2023 – 3.800.000 zł;

8)     2024 – 3.900.000 zł;

9)     2025 – 3.900.000 zł;

10)   2026 – 4.000.000 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający
na ograniczeniu kosztów rzeczowych ponoszonych przez Narodowe Centrum.

3. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa
w ust. 2, jest Prezes Narodowego Centrum.

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, jest Prezes Rady Ministrów.

Art. 45. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10a ust. 6,
art. 19, art. 19a ust. 7d, art. 23 ust. 5 i 8, art. 27a ust. 10, art. 27ab ust. 6, art. 27c ust. 3,
art. 33b, art. 40 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10a ust. 6, art. 19, art. 19a ust. 7d,
art. 23 ust. 5 i 8, art. 27ab ust. 6, art. 27c ust. 3, art. 33b, art. 40 ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 46. Kadencja członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 41, powołanych na podstawie dotychczasowych przepisów trwa do końca okresu, na który zostali powołani.

Art. 47. Członkowie Rady Narodowego Centrum pierwszej kadencji zostaną powołani w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 48. Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego ustanowiony i powołany na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) staje się Pełnomocnikiem do spraw społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 41,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 49. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 41 pkt 4-12, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

[1])    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

[2])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579 i 1920.

[3])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954 i 1961.

 

UZASADNIENIE

OCENA SKUTKÓW REGULACJI