Zakończenie konsultacji publicznych projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

01 Czerwca 2017
Konsultacje publiczne zostały ogłoszone w dniu 19 grudnia 2016 r. i zostały zakończone w dniu 31 stycznia 2017 r. Ze względu na wolę projektodawcy umożliwienia jak największej liczbie organizacji obywatelskich dogłębnego zapoznania się z projektem, wzięcia udziału w cyklu regionalnych konferencji organizowanych we wszystkich województwach, konsultacje dokumentu zostały przedłużone do 6 tygodni, w miejsce wymaganych 21 dni. Zestawienie zebranych uwag zawarto w raporcie z konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projektodawcą i koordynatorem procesu konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Raport składa się z czterech rozdziałów przedstawiających:

  •  Informacje ogólne o projekcie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społczeńtwa Obywatelskiego, który był przedmiotem niniejszych konsultacji;
  •  Informacje ogólne o przeprowadzonych konsultacjach;
  •  Zwięłzy raport z działań informacyjno-wyjaśniających, w ramach których zorganizowano cykl konferencji we wszystkich województwach oraz spotkania z ciałami dialogu obywatelskiego;
  •  Podsumowanie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji.

Do raportu dołączono załączniki zawierające szczegółowy opis uwag i propozycji zmian do projektu ustawy zgłoszonych w procesie konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy wraz z wyjaśnieniami i komentarzami projektodawcy (załącznik nr 1) oraz szczegółowy opis uwag i propozycji zmian do projektu ustawy zgłoszonych w procesie opiniowania projektu ustawy wraz z wyjaśnieniami i komentarzami projektodawcy (załącznik nr 2).

Raport został przygotowany przez Zespół Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.