Wystąpienie Ministra Pawła Szrota w debacie generalnej podczas 61. sesji Komisji do spraw Statusu Kobiet

20 Marca 2017
15 marca 2017 r. Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w KPRM, przewodniczący polskiej delegacji na 61. sesję Komisji ONZ do spraw Statusu Kobiet, przedstawił stanowisko Polski w debacie generalnej podczas posiedzenia Komisji.

Polska, potwierdzając zdecydowane poparcie dla realizacji praw człowieka wszystkich kobiet i dziewcząt oraz strategicznych celów ONZ w tym zakresie, w swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęciła instrumentom – legislacyjnym i pozalegislacyjnym – które wzmacniają pozycję kobiet na zmieniającym się rynku pracy poprzez umożliwienie godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego i prywatnego, promują aktywne rodzicielstwo obojga rodziców, a także wspierają rodzinę. W tym kontekście Polska poinformowała o realizacji Programu Rodzina 500+, przedłużonych urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz rozwiązaniach poprawiających instytucjonalną opiekę nad dziećmi do lat trzech.