Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielami Equinet

22 Marca 2017
17 marca 2017 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się Evelin Collins, Przewodniczącą Equinet.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Equinet, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gabinetu Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Wydziału Równego Traktowania w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pani Evelin Collins, Przewodnicząca Europejskiej Sieci Organów ds. Równości (Equinet) przedstawiła cele i zadania sieci Equinet. Podkreśliła, że Equinet ma na celu promowanie równości w Europie, a także wsparcie krajowych organów do spraw równości.

Minister Adam Lipiński przedstawił swoje kompetencje jako Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, a także pełnione przez siebie funkcje polityczne.

Podczas dyskusji zaprezentowane zostały także przykłady inicjatyw podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania od czasu objęcia przez niego funkcji, a także przygotowania do opracowania nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Wskazano również na kwestię występujących w Polsce, ale także
w innych państwach europejskich (np. Irlandii Północnej), luk prawnych w ochronie przed dyskryminacją i działania zmierzające do ich zniwelowania. Zarówno Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, jak i przedstawicielka Equinet zwrócili uwagę, jak ważna w działaniach na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, jest współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi.

****

EQUINET to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 45 instytucji spośród 33 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną.

 

Link do strony Equinet http://www.equineteurope.org/