Dzień 8: Korzystanie z nowych technologii przez dzieci i młodzież

30 Listopada 2012
Od 25 listopada trwają obchody 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Miliony ludzi na świecie, tysiące organizacji pozarządowych i wiele agend rządowych nagłaśniają problem przemocy wobec kobiet. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wspiera tę ważną akcję i codziennie publikuje artykuł o jednym z aspektów przemocy wobec kobiet. Dziś przyjrzymy się kwestii korzystania z nowych technologii przez dzieci i młodzież

Dzień 8: Korzystanie z nowych technologii przez dzieci i młodzież

Cyberprzemoc, sexting, czy internetowa pornografia to tematy, którymi jeszcze kilkanaście lat temu nie musieli sobie zaprzątać głowy rodzice i wychowawcy. Dziś Internet i nowe technologie są nie tylko ogromnym ułatwieniem, które wzbogaca nasze życie, ale mogą również być źródłem potencjalnych zagrożeń, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Przemoc i pornografia znajdujące się w Internecie mogą stanowić realne niebezpieczeństwo dla młodych ludzi. Aby temu przeciwdziałać, należy młodzież skutecznie edukować – jak i dlaczego tematy te należy omijać, i jak je interpretować, jeśli się z nimi zetkniemy. Nie bez znaczenia jest fakt, że duża część brutalnych materiałów dostępnych w sieci uprzedmiotawia kobiety i przedstawia je jako ofiary co może się przyczyniać do przemocy wobec kobiet. Przez wielokrotne stykanie się z takimi treściami pewne obrazy i zachowania są normalizowane. Jak wynika z raportów grupy Edukatorów Seksualnych Ponton – młodzież coraz częściej uważa, że brutalne, bądź poniżające zachowania seksualne występujące w filmach pornograficznych, są normą.

Tradycyjne media mają ściślej narzucone zasady funkcjonowania, które chronią młodych odbiorców i odbiorczynie. Obecnie, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, zadaniem tych mediów jest upowszechnianie edukacji obywatelskiej, a audycje i inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści i dyskryminacji. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. W ramach zadań własnych gmin i powiatów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, samorządy zobowiązane są do prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych, zwłaszcza promowania prawidłowych metod wychowawczych. Zadania te realizowane są poprzez, między innymi, przeprowadzanie lokalnych kampanii społecznych we współpracy z sektorem prywatnym, mających na celu uwrażliwienie rodziców oraz wychowawców na dostęp dzieci w środowisku informacyjnym i komunikacyjnym, do treści promujących przemoc. Dodatkowo, wedle podstawy programowej, w trakcie zajęć z Wychowania do Życia w Rodzinie, należy edukować dzieci i młodzież na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii. Niemniej jednak, jak wynika z raportów Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, tylko 28% młodzieży nigdy nie oglądało pornografii i tylko 1,2% omawiało kwestie przemocy seksualnej na zajęciach szkolnych.

Aleksandra Józefowska, Koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, tak komentuje wiedzę polskiej młodzieży o bezpiecznym korzystaniu z nowoczesnych technologii: „Szkoła powinna wyposażać młodzież w wiedzę i informacje niezbędne do tego, aby młodzi ludzie mogli odpowiedzialnie i bezpiecznie wchodzić w dojrzałość. Programy nauczania, a zwłaszcza lekcje Wychowania do Życia w Rodzinie powinny uwzględniać ogromne zmiany, jakie dokonały się w świecie nastolatków pod wpływem cyfrowej rewolucji i reagować na współczesne zagrożenia związane cyberprzemocą, sextingiem. W Telefonie Zaufania Grupy Ponton regularnie otrzymujemy zgłoszenia świadczące o tym, że nastolatki nie mają świadomości zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii oraz nie zdają sobie sprawy z pułapek, jakie czyhają w sieci. Udostępniają swoje dane w Internecie, wysyłają rówieśnikom swoje intymne zdjęcia za pomocą mms-ów i bywa, że stają się ofiarami szantażu lub przemocy psychicznej i fizycznej. Współczesna szkoła powinna uwzględnić nowe realia, w jakich dorasta młodzież i zareagować na rzeczywiste zagrożenia edukując i podnosząc świadomość młodzieży, co przełoży się na ich zdrowie i bezpieczeństwo.” Artykuł 17 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) mówi aby: „(…) rozwijać i promować wśród dzieci, rodziców oraz wychowawców umiejętności właściwego poruszania się w środowisku informacyjnym i komunikacyjnym w odniesieniu do poniżających treści o charakterze seksualnym lub dotyczących przemocy, które mogą być szkodliwe.”

 

kolejny artykuł