Dzień 6: Brak całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania.

30 Listopada 2012
Od 25 listopada trwają obchody 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Miliony ludzi na świecie, tysiące organizacji pozarządowych i wiele agend rządowych nagłaśniają problem przemocy wobec kobiet. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wspiera tę ważną akcję i codziennie publikuje artykuł o kolejnym z aspektów przemocy wobec kobiet.
Dziś przyjrzymy się kwestii wsparcia dla osób doznających przemocy – dostępności telefonów zaufania.
Dzień 6: Brak całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania.
Trudno przecenić rolę telefonów zaufania w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Bezpłatny numer, pod który ofiara może w każdej chwili zadzwonić i uzyskać pomoc oraz uzyskać wskazówki co robić, może uratować jej zdrowie albo nawet życie. Już sama świadomość istnienia takiego telefonu może dawać ofiarom poczucie, że nie są zupełnie same ze swoimi problemami i jeśli zdecydują się zadzwonić, ktoś ze zrozumieniem, życzliwie, pomocnie i bez oceniania, wysłucha je.
Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia, tak mówi o znaczeniu telefonu zaufania dla ofiar przemocy:
„Ofiary przemocy w rodzinie (czy też w bliskich relacjach) bardzo długo utrzymują w tajemnicy to, co je spotyka. Strach przed reakcją ze strony sprawcy przemocy gdy dowie się o ujawnieniu tajemnicy, wstyd przed oceną ze strony otoczenia, lęk przed zmianą sytuacji (sprawca utwierdza je w przekonaniu, że bez niego ofiara nie da sobie rady) – powodują, że bezpiecznym pierwszym krokiem jest najczęściej anonimowy kontakt telefoniczny z konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy.
To co można zaoferować w kontakcie telefonicznym to:
-              wsparcie psychologiczne,
-              informacje o przysługujących prawach i obowiązkach służb zobowiązanych do udzielania pomocy,
-              motywowanie do podjęcia działań w obronie własnej i dzieci,
-              poszukiwanie najlepszej strategii działania,
-              konsultacje prawne,
-              informacja o adresach miejsc pomocowych w środowisku lokalnym,
-              pomoc w nawiązaniu kontaktów z odpowiednimi służbami,
-              czy wreszcie interwencje kryzysowe w uzasadnionych przypadkach.
Statystyki poradni telefonicznej „Niebieska Linia” pokazują, że dla ponad 90% osób dzwoniących jest to pierwsza rozmowa o przemocy z „osobami z zewnątrz”. Możliwość podjęcia takiej rozmowy powinna być dostępna nieprzerwanie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny, bo przecież możliwość otwarcia się na pomoc z zewnątrz przychodzi do człowieka w różnych sytuacjach.
Telefon powinien mieć jeden łatwy do zapamiętania numer. Może być obsługiwany centralnie, ale lepiej, aby był obsługiwany z różnych miejsc w kraju prze różne instytucje w jednym standardzie usług, bo daje to lepszą wiedzę o lokalnych zasobach pomocowych.”
Niestety w chwili obecnej nie ma w Polsce ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania. Istnieje kilka różnych numerów, działających w różnych godzinach, pod które ofiary mogą dzwonić.
Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – 801 120 002. Pierwszy impuls jest płatny, linia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 22:00, w niedziele i święta w godzinach 8:00 – 16:00, odbywa się też dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17:00 – 21:00), działa poradnia e-mailowa: niebieskalinia [at] niebieskalinia.info. Dzięki prowadzonym przez PARPA kampaniom informacyjnymi, telefon ten jest jednym z najlepiej znanych numerów wśród dostępnych w Polsce telefonów zaufania.
Policyjny telefon zaufania – 0 800 120 226 – linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9:30 – 15:30, od 15:30 – 9:30 włączony jest automat.
Działający od 2009r. telefon zaufania dla dzieci – 116 111. Jest on prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Telefon jest bezpłatny, działa codziennie w godzinach 12:00 – 20:00. Linii telefonicznej 116 111 towarzyszy strona internetowa www.116111.pl, która umożliwia anonimowe zadawanie pytań.
Artykuł 24 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) przewiduje ustanowienie pierwszego, całodobowego bezpłatnego telefonu zaufania dla ofiar przemocy:
Strony przyjmą regulacje prawne lub inne rozwiązania niezbędne by ustanowić ogólnokrajowe, całodobowe, bezpłatne telefony zaufania udzielające porad w sprawie wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących.

kolejny artykuł