Akcja 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

22 Listopada 2013
Od 25 listopada do 10 grudnia trwa międzynarodowa akcja - 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet.

W zeszłym roku w ramach obchodów 16 dni Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przybliżało Polkom i Polakom ideę i cele Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zeszłoroczne artykuły można znaleźć tu: http://rownetraktowanie.gov.pl/16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet-artykuly).

 
18 grudnia 2012 r. w imieniu Polskiego rządu Konwencja została podpisana przez minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania. Od tego czasu trwają prace nad ratyfikacją i dostosowaniem prawa polskiego do złotego standardu antyprzemocowego wyznaczonego przez Konwencję. Jedną z najważniejszych i najpotrzebniejszych zmian była zmiana trybu ścigania gwałtu i innych przestępstw przeciwko autonomii seksualnej z trybu wnioskowego na tryb z urzędu.
 
W tym roku Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w czasie trwania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet będzie przybliżało pracę osób, które z wyjątkowym zaangażowaniem i innowacyjnym podejściem, w ramach swoich codziennych służbowych obowiązków zwalczają przemoc w rodzinie i ze względu na płeć. Wśród zaproszonych do udziału w akcji są policjanci i policjantki, sędzia, prokurator oraz przedstawiciele i przedstawicielki sektora pozarządowego. Zapraszamy do lektury!
 

Dzień 1: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania)

Dzień 2: nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji

Dzień 3: Krzysztof Łaszkiewicz - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka

Dzień 4: Podnoszenie skuteczności działań policjantów wobec sytuacji przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec kobiet.

Dzień 5: Przyczyny pozostawiania kobiet w środowisku przemocy.

Dzień 6: Od sceptycyzmu do pełnego zaangażowania

Dzień 7: Szacunek, sens i radość

Dzień 8: Potrzeba społecznej wrażliwości

Dzień 9: Kiedy sprawca jest policjantem

Dzień 10: Potrzeba społecznej wrażliwości

Dzień 11: Cyberprzemoc i przemoc seksualna wśród młodzieży

Dzień 12: Przemoc i dzieci

Dzień 13. Kiedy przemoc kończy się śmiercią

Dzień 14: Rola prokuratora i przykład dobrej praktyki: Lubuska Niebieska Tarcza

Dzień 15: Prawo i rola sędziego

Dzień 16: Co już się udało i co jeszcze przed nami